Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie, która ukończyła 75 lat jeżeli nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Wysokość zasiłku 184,42 zł.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo faktycznemu opiekunowi dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazanymi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1583,00 zł. Kwota ta ulega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.