Zespół interdyscyplinarny

PRZEMOC W RODZINIE

W środowisku zwana przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowie i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).
Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowie, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje uszczerbek na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają
Formy przemocy: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna, zaniedbanie.
Procedura niebieskiej karty– są to wszelkie działania Zespołu Interdyscyplinarnego podjęte na skutek uzasadnionego podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie.
Co warto wiedzieć:
-Do rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest wymagana zgoda osoby pokrzywdzonej ani sprawcy;
-Działania w związku z procedurą obejmują całą rodzinę;
-Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele: Policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
-Założeniem działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych jest wyeliminowanie przemocy w rodzinie, a współpraca pozwala przynieść wymierne rezultaty;
-Zakończenie procedury nastąpi w momencie ustania przemocy, bądź ustaną przesłanki do jej dalszego prowadzenia.
Gdzie szukać pomocy:
1. Policja – 997 lub 112
2. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu – tel.(48) 668-72-00
3. Gmina Jasieniec: Punkt przyjęć w Jasieńcu (dzielnicowy asp. Arkadiusz Dąbrowski przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 9:00- 11:00)
tel: 506-906-172
4. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Urząd Gminy w Jasieńcu pok. 1 w godz. 7:30-15:30)
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu ul.Warecka 42, pokój nr1
6. Poradnia Telefoniczna „Niebieska Linia” tel: (22) 668-70-00 http://www.niebieskalinia.pl