Wspieranie rodziny

WSPIERANIE RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest to praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1)analizie sytuacji rodziny oraz środowiska rodzinnego i przyczyn kryzysu w rodzinie;
2)wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3)rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
4)podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5)pomoc w integracji rodziny
6)przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7)dążenie do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1)praca z rodziną;
2)pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.