Rodzina 500+

Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
„Rodzina 500 plus”

1. Beneficjenci programu
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. oświadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.
2. Wysokość świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugi i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które określają warunki programu 500 Plus…
3. Kryterium dochodowe
Zasiłek na pierwsze dziecko może otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilno – prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych,a także dochody z gospodarstw rolnych…
4. Wniosek o przyznanie zasiłku
Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub drogą elektroniczną. wymagane będą dane osób wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenie i oświadczenie o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia…