Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://gopsjasieniec.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obrazy nie mają tekstu alternatywnego,.

Niektóre elementy kodu html nie są właściwie otagowane.

Niektóre elementy tekstowe mają zbyt mały współczynnik kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tuszyńska, gops@gopsjasieniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 661 33 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Wareckiej. Wejście przy Gminnej Bibliotece Publicznej – zainstalowana pochylnia, wyposażone w drzwi dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze do Wejścia Głównego jest równe, bez nachylenia, wewnątrz budynku wejście jest ograniczone przez schody.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W GOPS można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online.

Dostęp do toalety

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w toalecie jest przestrzeń manewrowa, miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz, umywalka znajduje się na prawo od miski.

 

Skip to content