Jasieniec, dnia 18/08/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu
zaprasza do złożenia oferty cenowej:

na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku dwudaniowego dla uczniów z 2 szkół z terenu Gminy Jasieniec, w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
w okresie od 11września 2023 do 20 czerwca 2024
1. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia
i Żywności.
2. Planowana liczba dni przygotowywania i dowozu posiłków: 170
3. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć ok. 30 posiłków.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów a wszelkie zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 15.30 poprzedniego dnia.
5. Na własny koszt Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, przygotowanym do realizacji tego typu usługi, w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
6. Zamawiający informuje, że:
a. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu – zapewnia salę do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych
b. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej – zapewnia salę do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych
7. Podczas planowania posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz normy produktów określone przez Instytut Żywienia i Żywności dla dzieci i młodzieży.
Wymagane parametry jednego posiłku:
a) Zupa o pojemności nie mniejszej niż 300 ml
b) Drugie danie – w tym:
• Ziemniaki (kasza, ryż, makaron) – 200 g
• Mięso, ryba – 80 g
• Surówki lub jarzyny gotowane – 100 g
• Naleśniki , pierogi – 200 g
c) Kompot -200 ml
8. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a) dzienny jadłospis obejmuje: zupa, drugie danie, surówka, napój (kompot lub sok)
b) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu
c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych
d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone
e) ważna jest estetyka potraw
9. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie .
10. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt .
11. Posiłki wydawane będą przez osoby uprawnione i zatrudnione przez dyrektorów szkół.
12. Wykonawca umożliwi odpłatny zakup obiadów dla pozostałych uczniów w danej szkole .
13. Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 11 września 2023 r. do 20 czerwca 2024 r. tj. w roku szkolnym 2023/2024 z uwzględnieniem przerw w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego .
14. Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny wydawanych posiłków przez cały okres świadczenia usługi.
15. Odpowiedzialność wobec organu nadzoru sanitarnego ponosi Wykonawca, w szczególności za przygotowanie i dostarczenie posiłków według norm ustalonych przepisami (wraz z zawartością próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności niezbędnej do przeprowadzenia badań laboratoryjnych).
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości.
17. Kryteria oceny ofert: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto za jeden posiłek.
18.Wykonawca złoży ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zaproszenia – „Formularzem Ofertowym Wykonawcy”.
19. Ofertę należy złożyć na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu
ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec do dnia 01/09/2023 r. godz. 12:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

20. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez pojazd którym będą dostarczane posiłki wymogów sanitarnych do przewozu posiłków w systemie cateringowym.

 

Załączniki:

  1. Formularz Ofertowy Wykonawcy

 

Załącznik nr 1

 

……………………………………………                                                                                                                ………………………………………….

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                                                                                      (miejscowość, data)

 

tel. …………………. fax …………………………….

 

email: ……………………………………..

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

„Zapewnienie przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku dwudaniowego dla uczniów z 2  szkół z terenu Gminy Jasieniec, w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  w okresie od 11września 2023 do 20 czerwca 2024 r”

 

  1. Oferuję wykonanie usługi będących  przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia.

 

  • Składam ofertę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorących posiłków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Jasieniec

 

Cena netto : ……………………………………………..  za 1 posiłek

podatek VAT ……………………………….. % tj. …………………………………. zł słownie:…………………………………………………..);

Cena brutto :   …………………………………………………………za 1 posiłek

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Oświadczam, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający.
  2. Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP …………………
  3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję  i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na ww. warunkach.

 

Załącznikami do oferty są:

 

1) Aktualny wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania
w obrocie prawnym,

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3). Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej,

4) Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.

5) Dwa przykłady jadłospisów wraz z określonymi porcjami w gramach, wartością kaloryczną oraz  wykazem alergenów występujących w posiłkach na okres dwóch tygodni (10 dni).

 

 

 

 

……………………………………………………..

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

w obrocie prawnym,

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3). Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej,

4) Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.

5) Dwa przykłady jadłospisów wraz z określonymi porcjami w gramach, wartością kaloryczną oraz  wykazem alergenów występujących w posiłkach na okres dwóch tygodni (10 dni).

 

 

 

 

……………………………………………………..

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Skip to content