Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) Paulę Słowik, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@gopsjasieniec.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania i organy państwowe. Nadto dane mogą być przetwarzane przez podmioty zapewniające Administratorowi obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych lub na mocy innego dozwolonego instrumentu prawnego czy w oparciu o inne umowy.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 1. Osoby, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiadają prawo do:
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

10.Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA

Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

KLAUZULA INFORMACYJNA

Telefon

798 163 452 

Skip to content