Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 O NAS

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Jasieniec.

Zadania Ośrodka:
Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. ustawy z dnia 12 marsza 2004 r. o pomocy społecznej
3. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych
4. ustawa z dnia 11 lutego 2008 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
5. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
7. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
8. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży in rodzin „Za życiem”

Celem działalności Ośrodka jest:

Pomoc Osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zamierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

O NAS
O NAS
O NAS
O NAS
O NAS
O NAS

Kontakt

O NAS

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

O NAS

Telefon

798 163 452 

Skip to content