Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby posiadające polskie obywatelstwo mające miejsce zamieszkania i przebywające na terenie RP oraz cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywa na terenie RP posiadający status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany, a również obywatele państwa członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywające na terenie RP posiadające zezwolenie na pobyt.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wstąpieniu co najmniej jednej z przesyłek.

Kryterium dochodowe określone jest w przepisach jako dochód na osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód netto nie przekracza:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 643 zł
 • dla osoby w rodzinie 514 zł (pomnożona przez ilość osób)

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniach ich trudnej sytuacji rodzinnej.

Świadczenia pieniężne to w szczególności:

 1. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dla osób samotnie gospodarujących . A także przysługuje osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego dla osób w rodzinie.
 2. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb.
 3. Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy i zasiłek celowy zwrotny przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pogrzebu. Może zostać przyznany osobom, rodzinom, które przyniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia niepieniężne to w szczególności:

 • Praca socjalna
 • Składki na ubezpieczenie, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • Sprawienie pogrzebu
 • Interwencja kryzysowa
 • Schronienie
 • Posiłek
 • Niezbędne ubranie
POMOC SPOŁECZNA
POMOC SPOŁECZNA
POMOC SPOŁECZNA
POMOC SPOŁECZNA
POMOC SPOŁECZNA
POMOC SPOŁECZNA

Kontakt

POMOC SPOŁECZNA

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

POMOC SPOŁECZNA

Telefon

798 163 452 

Skip to content