Posiłek w szkole i w domu

Gmina Jasieniec w roku 2023 przystąpiła do realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanym w ramach wieloletniego rządowego programu  “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Cel projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupa docelowa:

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci, które ze względu na brak nauczania stacjonarnego, nie otrzymują obiadów w szkołach. Miesięcznie z posiłków średnio skorzysta do 40 osób. W roku 2023  pozostałymi  formami  pomocy (zasiłek, świadczenie rzeczowe) objęte zostanie ok 50 gospodarstw domowych.

Opis zadania:

Przyznawanie gorących posiłków dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej. Przyznawanie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wysokość dofinansowania:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 60.221 zł

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023
Skip to content