Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 PRACA

Praca

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu

zatrudni na umowę zlecenie Asystenta Rodziny

 1. Miejsce i czas pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu

Przewidywany termin realizacji umowy – wrzesień 2019 – grudzień 2020

 1. Wymiar czasu pracy:

zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy), na umowę zlecenie.

III. Asystentem rodziny może zostać osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.
 3. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 4. Nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. Nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Posiada umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Ma poczucie odpowiedzialności.
 10. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji.

V. Preferowane cechy osobowości kandydata:

 1. Komunikatywność.
 2. Umiejętność rozwiązywania problemów.
 3. Odporność na stres.
 4. Odpowiedzialność.
 5. Sumienność.

VI. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Diagnozowanie warunków życia i potrzeb rodzin zamieszkałych na terenie działania i ustalanie planów pracy z rodziną przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.
 2. Świadczenie usług asystenta w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, a w szczególności: wspieranie i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, organizowanie wolnego czasu dzieciom), gospodarowania budżetem domowym (planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny, usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
 3. Pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem).
 4. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacji rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 5. Pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych.
 6. Stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny.
 7. Pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby objęte wsparciem wynikające z ich indywidualnych potrzeb.
 8. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 9. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów.
 10. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i sporządzanie okresowych raportów z zakresu realizacji powierzonych działań.
 12. Koordynowanie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, tj. w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej rodzinom określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 13. Szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna ze wskazanymi rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkującymi na terenie gminy Jasieniec zgodnie z przyjętymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu procedurami pracy Asystenta Rodziny.

VII. Wymagane dokumenty:

1) cv, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

2) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku oraz oświadczenia z pkt III podpunkt 4, 5, 6.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w   J a s i e ń c u

Joanna Tuszyńska

PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA

Kontakt

PRACA

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

PRACA

Telefon

798 163 452 

Skip to content