Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.
Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:
21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów)
24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub wyższej legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego aktualnie wynosi:
Do ukończenia przez dziecko 5 roku życia – 95,00 zł
Od 5 do 18 roku życia – 124,00 zł
Po ukończeniu 18 roku życia – 135,00 zł

1) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia.

2)Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres:
24 miesięcy kalendarzowych;
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje w wysokości 193,00 zł, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 273,00 zł.

4) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16 roku życia, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku:
90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

6) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego i wynosi 100,00 zł na dziecko.

7)Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, którym znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.

ZASIŁEK RODZINNY
ZASIŁEK RODZINNY
ZASIŁEK RODZINNY
ZASIŁEK RODZINNY
ZASIŁEK RODZINNY
ZASIŁEK RODZINNY

Kontakt

ZASIŁEK RODZINNY

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

ZASIŁEK RODZINNY

Telefon

798 163 452 

Skip to content