Jasieniec, dnia 26/08/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu zaprasza do złożenia oferty w zakresie niżej określonego zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku dwudaniowego dla uczniów z 2 szkół z terenu Gminy Jasieniec:
1. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć ok. 30 posiłków .
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów a wszelkie zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 15.30 poprzedniego dnia.
3. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia
i Żywności.
4. Na własny koszt Wykonawca będzie dostarczał posiłki w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
5. Zamawiający informuje, że:
a. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu – zapewnia salę do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych
b. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej – zapewnia salę do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych
6. Podczas planowania posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz normy produktów określone przez Instytut Żywienia i Żywności dla dzieci i młodzieży.
7. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a) dzienny jadłospis obejmuje: zupa, drugie danie, surówka, napój (kompot lub sok)
b) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu
c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych
d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone
e) ważna jest estetyka potraw
8. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie .
9. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw, środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, posiadającymi wymagane dokumenty.
10. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt .
11. Wykonawca umożliwi odpłatny zakup obiadów dla pozostałych uczniów w danej szkole .
12. Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 10 września 2020 r. do 26 czerwca 2021 r. tj. w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem przerw w nauce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego .
13.W ofercie należy podać cenę (brutto) w tym należny podatek Vat jednego posiłku określonego w pkt 7 lit. a
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez pojazd którym będą dostarczane posiłki wymogów sanitarnych do przewozu posiłków w systemie cateringowym.

15. Ofertę prosimy złożyć na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec nie później niż do dnia 04/09/2020 r. godz. 12:00

16. Uwaga!
W okresie pandemii Wykonawca jest zobowiązany do dezynfekowania opakowań zbiorczych w których przywożone są posiłki przed ich wydaniem upoważnionemu pracownikowi szkoły.

Skip to content